Πιστοποίηση Κέντρου
ivfathenscenter

Διασφάλιση ποιότητας

Ιχνηλασιμότητα Γενετικού Υλικού και Ελληνική Νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου για την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (ν 3305/2005) σημαντική υποχρέωση κάθε Μονάδας ή Κέντρου  που ειδικεύεται στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Μ.Ι.Υ.Α.) είναι η εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας κάθε γενετικού υλικού από το δότη έως τον λήπτη και το αντίστροφο. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα  σχετικά στοιχεία θα πρέπει να τηρούνται από τις ΜΙΥΑ  σε ειδικά αρχεία και με κωδικοποιημένη μορφή έτσι ώστε να είναι εφικτή η πλήρης ταυτοποίηση και ο έλεγχος όταν και εφόσον αυτό χρειασθεί.

Η συνεχής και αδιάλειπτη καταγραφή όλων των δεδομένων εξασφαλίζει τόσο σε εμάς όσο και στα ζευγάρια που μας εμπιστεύονται ιδιαίτερη σιγουριά και ασφάλεια.

a